Annual Proceedings in SFBBM

Date: 12 October at 12:15
Venue: Nobelrummet, KVA
Address: Lilla Frescativägen 4 A

Welcome

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justeringsperson
  5. Godkännande av dagordning
  6. Årsmötets behöriga utlysande
  7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
  8. Revisionberättelse och fastställande av balansräkning
  9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
  10. Motioner och styrelseförslag
  11. Val av föreningsordförande
  12. Val av ledamöter
  13. Val av valberedning
  14. Val av revisor
  15. Övriga frågor
   -Information om SBNET2017
  16. Mötets avslutande